Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Przystań poMOC

Celem projektu „Przystań poMOC” jest wsparcie osób starszych zależnych w miejscu zamieszkania i ich opiekunów poprzez działania treningowe i edukacyjne.

 • Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne, finansowane z środków Fundacji PZU. Dedykowane są mieszkańcom Poznania i okolic. 
 • Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019 do 31 maja 2020 roku.
 • Przy przyjmowaniu zgłoszeń do udziału w projekcie liczy się kolejność zgłoszeń. 

Realizatorem projektu jest Fundacja PETRA senior, ul. Krasińskiego 4, 60-830 Poznań. 

Partner Fundacja PZU

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są telefonicznie pod nr telefonu 665 006 501

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • Osobom starszym zależnym zapewniamy możliwość skorzystania z bezpłatnych domowych świadczeń usprawniających. Są to:
  • treningi umiejętności czynności codziennych prowadzone przez fizjoterapeutę i/lub terapeutę zajęciowego. Celem tych działań jest usprawnienie codziennego funkcjonowania osoby zależnej w miejscu jej zamieszkania, wzmocnienie jej samodzielności, poprawa kondycji psychofizycznej i częściowe odciążenie opiekuna w opiece. Podczas wizyt domowych trenowane będą m.in. takie umiejętności jak wstawanie z łóżka, przemieszczanie się po mieszkaniu, wstawanie po upadku, podtrzymywanie zdolności do samoobsługi w czynnościach higienicznych, usprawnianie funkcji dłoni, reedukacja chodu, trening orientacji w rzeczywistości. Udzielane będą także wskazówki jak dostosować funkcjonalnie mieszkanie dla potrzeb niesamodzielnego seniora. 
  • treningi logopedyczne – treningi sprawności językowej i komunikacyjnej, prowadzone przez logopedę.  Z wiekiem i w wyniku chorób osoby starsze często borykają się z problemami związanymi z zaburzeniami mowy, artykulacją, nieprawidłową siłą czy intonacją i melodią głosu, mają kłopot ze znajdowaniem właściwych słów. Często pojawiają się problemy z połykaniem. Usprawnianie mowy osoby starszej ułatwia jej codzienne funkcjonowanie, umożliwia kontakt z drugim człowiekiem oraz pozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, załatwianie wielu ważnych spraw, przeciwdziała izolacji osoby starszej. Trening logopedyczny jest szczególnie ważny dla osób po udarach. 

   

  Jedna osoba może skorzystać z maksymalnie z 10 domowych świadczeń usprawniających – każdego rodzaju.

   Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli ci seniorzy, których opiekunowie aktywnie uczestniczą w działaniach edukacyjnych i szkoleniowych.

  • Opiekunom osób starszych zapewniamy możliwość skorzystania z bezpłatnych spotkań edukacyjnych i szkoleń, których celem jest wsparcie ich w opiece nad podopiecznymi, poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności związanych ze świadczeniem opieki. Są  to: 
  • 6 spotkań edukacyjnych ze specjalistami: neurologiem, geriatrą, neuropsychologiem, farmaceutą, dietetykiem oraz fizjoterapeutą, podczas których istnieje możliwość zadawania indywidualnych pytań,
  • dwudniowe szkolenie „Komunikacja z osobą starszą”. W szkoleniu ujęte zostały treści związane z różnego typu niepełnosprawnościami występującymi w starszym wieku: demencja i zaburzenia poznawcze, zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, zaburzenia wzroku i słuchu, udary, choroby przewlekłe.  

   

 • Podczas działań edukacyjnych, na czas szkolenia, w razie potrzeby, w siedzibie Fundacji zapewnimy opiekę nad seniorem.