Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Deklaracja dostępności Fundacji PETRA senior

Fundacja PETRA senior zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji PETRA senior.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-10-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały, które zostały opublikowane przed 1.01.2021 mogą nie spełniać wszystkich wymogów – przed 1.01.2021 Fundacji nie obowiązywały wymagania przewidziane ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji PETRA senior
 • Adres: ul. Poznańska 19
  60 – 848 Poznań
 • E-mail: fundacja@petra-senior.pl
 • Telefon: 724976584

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku. Do Fundacji PETRA senior można wejść od strony ulicy Poznańskiej – do lokalu prowadzi chodnik. Lokal Fundacji znajduje się na poziomie gruntu.
 2. Opis dostępności pomieszczeń. Wszystkie pomieszczenia wewnątrz lokalu Fundacji, posiadają odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych. Dostosowane wymiary gwarantują komfortową przestrzeń manewrową osobom poruszającym się na wózkach. Pomieszczenia nie posiadają progów.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ulicy Poznańskiej, kilka metrów od budynku w którym znajduje się lokal Fundacji.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Osoby z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w zajęciach i wydarzeniach wraz z przeszkolonym psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online. Pracownik fundacji jest przeszkolony w zakresie AAC.