Jeden procent podatku na rzecz Fundacji PETRA senior

Opieka wytchnieniowa – poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych i członków rodzin osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Plakat. Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego Solidarnościowego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa – poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów faktycznych i członków rodzin osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 Realizatorem zadania jest Fundacja PETRA senior – logo Fundacja PETRA senior

Program realizowany we współpracy z Miastem Poznań – Logo Miasto Poznań

Celem zadania jest podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Dzięki specjalistycznemu wsparciu, osoby zajmujące się na co dzień osobami dorosłymi z niepełnosprawnością będą miały okazję poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe a także rozwijać już posiadane umiejętności z zakresu czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych oraz terapeutycznych dla lepszego radzenia sobie z sytuacją opiekuńczą i wzmocnienia osobistego potencjału opiekuńczego.

Zadanie polegać będzie na świadczeniu opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny i/lub opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa.

Planuje się, że działaniami zostanie objętych maksymalnie 38 beneficjentów – osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na rzecz jednego opiekuna nie może być zrealizowanych więcej niż 20 godzin wsparcia wytchnieniowego w postaci poradnictwa specjalistycznego. W toku realizacji zadania zrealizowanych zostanie w wymiarze ogólnym 760 usług poradnictwa specjalistycznego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i/lub opiekuna w zakresie:

  • wsparcia psychologicznego,
  • wsparcia terapeutycznego: w zakresie terapii zajęciowej, organizacji opieki w warunkach domowych, profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia,
  • wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
  • wsparcia w zakresie rehabilitacji i usprawniania,
  • wsparcia w zakresie dietetyki.

Nabór beneficjentów do zadania będzie miał charakter otwarty i ciągły (do momentu wykorzystania dostępnej puli usług).

 Zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 16:00

telefonicznie: 724 976 584

mailowo: a.majchrzycka@petra-senior.pl

 Wszelkie realizowane w ramach zadania działania są nieodpłatne.

Miejsce realizacji zadania Miasto Poznań – świadczenie usług w miejscu zamieszkania.