Regulamin płatności internetowych  – darowizn na rzecz Fundacji PETRA senior

§ 1. DEFINICJE

 1. Serwis internetowy  – Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.fundacja.petra-senior.pl, prowadzony przez Fundację PETRA senior.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Fundacja – Fundacja PETRA senior z siedzibą w Poznaniu. Adres: ul. Poznańska 19, 60-848 Poznań. Wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000748607, NIP: 7811981159, REGON: 381354197.
 4. Darczyńca – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – przekazująca darowiznę na rzecz Fundacji.
 5. Operator – operator płatności online, udostępniający platformę płatności elektronicznych, za pośrednictwem której Darczyńca może przekazać darowiznę.
 6. Klauzula informacyjna – dokument określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Darczyńców przez Fundację, będący spełnieniem przez nią obowiązku informacyjnego, o którym mowa
  w przepisach o ochronie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad przekazywania darowizny za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Darczyńcy przekazania darowizny, o której mowa w art. 888 Kodeksu Cywilnego na rzecz Fundacji.
 3. Do skutecznej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędne jest połączenie
  z siecią, posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci, korzystanie z aktualnej przeglądarki internetowej, a także posiadanie konta poczty elektronicznej.

§ 3. ZASADY I FORMY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
 2. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
 3. Przekazane przez Darczyńców darowizny, zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji PETRA senior.
 4. Wpłaty z darowizn nie podlegają zwrotowi.
 5. Przed przekazaniem darowizny, Darczyńca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować go.
 6. Darczyńca może przekazać darowiznę poprzez:
 1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Fundacji – konto główne Fundacji PETRA senior: 34 1140 2004 0000 3102 7803 8465,
 2. płatność za pośrednictwem operatora płatności – bramka płatnicza Paynow – usługa płatnicza świadczona przez mBank. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez operatora tj. BLIKIEM, kartą płatniczą, przelewem online.
 1. Korzystając z formy płatności, o której mowa w pkt. 6 lit. b) niniejszego paragrafu, Darczyńca przed dokonaniem płatności powinien zaakceptować regulamin płatności online, udostępniony przez Operatora.
 2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do platformy internetowej Operatora.
 3. Wszelkie reklamacje związane z przekazaniem płatności za pośrednictwem bramki płatniczej, o której mowa w pkt. 6 lit. b) niniejszego paragrafu, należy kierować do Operatora.
 4. Płatności internetowe dokonywane za pośrednictwem bramki płatniczej Paynow, o których mowa w pkt. 6 lit. b) niniejszego paragrafu, są obsługiwane przez: mBank S.A.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Fundacja jest Administratorem danych osobowych Darczyńców, przetwarzanych w związku z otrzymaną darowizną.
 2. Fundacja jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte
  załączniku nr 1 – Klauzula informacyjna.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją płatności online jest Operator.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Fundacja zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Fundację, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 22.01.2022 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu płatności internetowych 

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych

 1. Fundacja PETRA senior z siedzibą we Poznaniu. Adres:  ul Poznańska 19, 60-848 Poznań wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000748607, NIP: 7811981159, REGON: 381354197 jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) Darczyńców, zwanych dalej łącznie Darczyńcami.
 2. Dane osobowe Darczyńców przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy darowizny oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w przepisach RODO Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym tj. imię i nazwisko.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Darczyńca może przekazać darowiznę także anonimowo.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Darczyńcy.
 6. Dane osobowe Darczyńców nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe Darczyńców były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Darczyńcy zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 7. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego.
 8. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania Administrator nie mógłby prowadzić swojej działalności oraz realizować zawartych umów. Administrator powierza dane osobowe w szczególności firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora.
 9. Dane osobowe Darczyńców nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 10. Zgodnie z przepisami RODO Darczyńcy mają prawo do:
 1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeśli zgoda jest podstawą przetwarzania),
 9. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 1. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: fundacja@petra-senior.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Poznańska 19, 60-848 Poznań.
 1. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 2. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 3. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 4. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 5. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.